Showing posts with label #ShabeBaraat. Show all posts
Showing posts with label #ShabeBaraat. Show all posts

Sunday, February 11, 2024

Shabaan has superiority Hadees-Prophet Muhammad [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam]

Shabaan-Prophet Muhammad

 [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam]

hadees shabaan prophet muhammad mosque allama kokab noorani okarvi

The Prophet  Muhammad

[Sallal LaahuAlaiehi Wa Sallam]

has said Shabaan has superiority over other months as I have superiority over all the Prophet’s

 [Alaiehis-Salaam.]

The Prophet

[Sallal LaahuAlaiehi Wa Sallam]

 also said, “Between Rajab and Ramadan there is the blessed month of Shabaan.People are not aware of it. The actions of men are presented to Allaah Ta’aala in this month. Therefore I like to fast when my actions are presented to Allaah Ta’aala.”

Hadees Shareef

عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان لأنه ينسخ فيه أرواح الأحياء في الأموات، حتى أن الرجل يتزوج وقد رفع اسمه فيمن يموت، وإن الرجل ليحج وقد رفع اسمه فيمن يموت

Tuesday, March 7, 2023

DUA NISF SHABAN / DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’
[Auraad e Mashaa'ikh]Monday, March 6, 2023

Shaban/ Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

at Jaame Masjid Gulzaar e Habeeb


shabaan lecture allama kokab noorani okarvi

shabaan lecture mosque allama kokab noorani okarvi

Saturday, April 28, 2018

SHABAAN-THE MONTH OF THE PROPHET- Hazrat Aa‘ishah Siddeeqah [Radiyal Allaahu Ta’aalaa ‘Anhaa]

Saying- Shabaan-Um mul Mu’mineen Hazrat Aa‘ishah Siddeeqah 

[Radiyal Allaahu Ta’aalaa ‘Anhaa]

Um mul Mu’mineen Hazrat Aa‘ishah Siddeeqah
[Radiyal Allaahu Ta’aalaa ‘Anhaa]
 has narrated that…
The Prophetصلى الله عليه وسلم  stood up in prayer during part of the night and made his prostration so lengthy that I thought his soul had been taken back. When I saw this I got up and went to move his big toe, whereupon he moved, so I drew back. When he raised his head from prostration and finished praying, he
صلى الله عليه وسلم  said: “O A’ishaa! Did you think that the Prophet had broken his agreement with you?” She replied: “No, by Allaah, O Messenger of Allaah, but I thought that your soul had been taken back because you stayed in prostration for so long.” He said: “Do you know what night this is?” She said: “Allaah and His Prophet know best.” He said:
    “This is the night of Mid-Sha`baan! Verily Allaah the Glorious and Majestic look at His servants on “the night of mid-Sha`ban, and He forgives those who ask forgiveness, and He bestows mercy on those who ask mercy, and He gives a delay to the people of envy and spite in their state.”....excerpt from Speech Allamah Kaukab Noorani Okarvi