Showing posts with label Shaban. Show all posts
Showing posts with label Shaban. Show all posts

Friday, June 2, 2023

Durood O Salaam ki Fazilat- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi 15th of Shabaan Bayaan

 


Tuesday, March 7, 2023

Shabaan/Shaban Dua -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


 

Shabaan Lecture- Shab e Baraa'at -Durood Tunajeena- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


دعا نفس-DUA NIFS SHABAAN-SHAB E BARAA'AT-KAUKAB NOORANI OKARVI

 


دعا نفس-DUA NIFS SHABAAN-SHAB E BARAA'AT-KAUKAB NOORANI OKARVI

Lectures by Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

DUA NISF SHABAN / DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’
[Auraad e Mashaa'ikh]Message Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi -2023

shaban

 

Shab e Bara'at - Shabaan Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabebarat

 

Who Get Guidance and who get Astray from the Holy Quraan-15th Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi
Dua Nifs e Shabaan/ Shaban- 15th Shabaan Lecture -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


nifshaban


Monday, March 6, 2023

Shab e Baraa'at- the 15th of Shabaan Mubaarak

okarvi

 

Who will not be forgiven tonight-The 15th of Shabaan Bayaan-Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 
Shaban/Shabaan Lecture-Hazrat A'laa Hazrat Imaam Rizaa/Razaa Khaan [Rahmatul Laah Alaieh] Kalaam- 15th Shabaan Bayaan -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


The Bangles of Kisrah- 15th oF Shabaan Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Salaat o Salaam -15th Shabaan- Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Wazifa/ Wazeefah Special for the 15th of Shabaan

 


Extra Prayers Nafil Namaaz [Prayers] on the 15th Day of Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Shabaan Speech- Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab eBaraa'at

Shabaan Speech- 

 Hazrat Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab eBaraa'at

 Refuting Salafies/ Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on Shab-e-Baraa’at


 Refuting Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on Shab-e-Baraa’at


Refuting Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on
 Shab-e-Baraa’at 
15th Shabaan From Authentic Ahadees

Sadly sad in this era of Fitnaah, when we [Muslim] are bombarded with conspiracies hatred,mistrust,deviation,not from outside source but among st ourselves this post is definitely a reminder not only to WAKE UP ourselves but to remind and teach our children the true Beliefs of Islaam.

In the name of Allaah, Most Gracious, Most Merciful.

Shaban/ Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

at Jaame Masjid Gulzaar e Habeeb


shabaan lecture allama kokab noorani okarvi

shabaan lecture mosque allama kokab noorani okarvi

Do's and Dont's of Shab e Barat / Baraa'at


Fireworks is Haraam
It is very sad to see that Muslims carry out good deeds and then allow Shaietaan the opportunity to lead them astray. Commonly before the night of Sha’baan has even arrived, the buying of fireworks begins.  We don’t realize that we are doing bad deeds, even though we know that this is completely against the Islaamic law. On this pure night only a wise person will say no to the buying of these fireworks.  In the Holy Quraan, we are strongly forbidden from wasting our money and people who do not spend their money wisely are described to be the brothers of Shaietaan.
Wasting money unnecessarily is a huge sin and Haraam, and on Shab-e-Baraa’at this act is further more disliked, haraam and sinful. May Allaah Kareem give the strength to His people to stop buying these fireworks and unnecessarily wasting so much money. May He give us the strength to spend that money in the path of Allaah Kareem.