Showing posts with label Shaban. Show all posts
Showing posts with label Shaban. Show all posts

Friday, September 22, 2023

Durood/ Durud Shareef -Increase your Reading on Friday for Blessings 

Sunday, September 10, 2023

1-12-Who get drifted and Who get successes from the Quran? قرآن سے کون لوگ گمراہ اور کامیاب ہوتے ہیں

 

1-12-Who get drifted and Who get successes from the Quran? قرآن سے کون لوگ گمراہ اور کامیاب ہوتے ہیں

Shab e Baraat Bayaan by Hazrat Allamaah Kaukab Noorani Okarvi.

Friday, June 2, 2023

Durood O Salaam ki Fazilat- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi 15th of Shabaan Bayaan

 


Tuesday, March 7, 2023

Shabaan/Shaban Dua -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


 

Shabaan Lecture- Shab e Baraa'at -Durood Tunajeena- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


دعا نفس-DUA NIFS SHABAAN-SHAB E BARAA'AT-KAUKAB NOORANI OKARVI

 


دعا نفس-DUA NIFS SHABAAN-SHAB E BARAA'AT-KAUKAB NOORANI OKARVI

Lectures by Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

DUA NISF SHABAN / DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’
[Auraad e Mashaa'ikh]Message Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi -2023

shaban

 

Shab e Bara'at - Shabaan Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabebarat

 

Who Get Guidance and who get Astray from the Holy Quraan-15th Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi
Dua Nifs e Shabaan/ Shaban- 15th Shabaan Lecture -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


nifshaban


Monday, March 6, 2023

Shab e Baraa'at- the 15th of Shabaan Mubaarak

okarvi

 

Who will not be forgiven tonight-The 15th of Shabaan Bayaan-Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 
Shaban/Shabaan Lecture-Hazrat A'laa Hazrat Imaam Rizaa/Razaa Khaan [Rahmatul Laah Alaieh] Kalaam- 15th Shabaan Bayaan -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


The Bangles of Kisrah- 15th oF Shabaan Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Salaat o Salaam -15th Shabaan- Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Wazifa/ Wazeefah Special for the 15th of Shabaan

 


Extra Prayers Nafil Namaaz [Prayers] on the 15th Day of Shabaan- Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

 


Shabaan Speech- Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab eBaraa'at

Shabaan Speech- 

 Hazrat Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab eBaraa'at

 Refuting Salafies/ Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on Shab-e-Baraa’at


 Refuting Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on Shab-e-Baraa’at


Refuting Wahaabie’s /Ahl-e-Hadees on
 Shab-e-Baraa’at 
15th Shabaan From Authentic Ahadees

Sadly sad in this era of Fitnaah, when we [Muslim] are bombarded with conspiracies hatred,mistrust,deviation,not from outside source but among st ourselves this post is definitely a reminder not only to WAKE UP ourselves but to remind and teach our children the true Beliefs of Islaam.

In the name of Allaah, Most Gracious, Most Merciful.