Showing posts with label #ShabeBarat. Show all posts
Showing posts with label #ShabeBarat. Show all posts

Tuesday, March 7, 2023

DUA NISF SHABAN / DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’
[Auraad e Mashaa'ikh]Monday, March 6, 2023

Do's and Dont's of Shab e Barat / Baraa'at


Fireworks is Haraam
It is very sad to see that Muslims carry out good deeds and then allow Shaietaan the opportunity to lead them astray. Commonly before the night of Sha’baan has even arrived, the buying of fireworks begins.  We don’t realize that we are doing bad deeds, even though we know that this is completely against the Islaamic law. On this pure night only a wise person will say no to the buying of these fireworks.  In the Holy Quraan, we are strongly forbidden from wasting our money and people who do not spend their money wisely are described to be the brothers of Shaietaan.
Wasting money unnecessarily is a huge sin and Haraam, and on Shab-e-Baraa’at this act is further more disliked, haraam and sinful. May Allaah Kareem give the strength to His people to stop buying these fireworks and unnecessarily wasting so much money. May He give us the strength to spend that money in the path of Allaah Kareem.

Friday, March 18, 2022

VISIT TO THE CEMETERY-THE NIGHT OF DELIVERANCE (Shab-e-Baraa'at)


Visit to the Cemetery

Hazrat Ummul Mu'mineen Saiyyidatunaa

 Aaishah Siddeeqah
[Radiyal Laahu 'Anhaa]
narrates
“One night, which was the 15th of Shabaan, I did not find the Beloved Prophet [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam] in the house so I went in search of him. After a long search, I found him in Al-Baqee' (the cemetery of Madeenah Shareef) offering Du’a for the deceased and praying for their forgiveness”.
A special point must be made to visit the cemetery during this night and pray for the deceased buried therein, as the Most Beloved Prophet [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam] is been reported as having visited the cemetery on this night and spending a long time therein, lamenting, reading and praying for the deceased.
The visitors of this Night....

15th of SHABAAN-Laiela tul-Baraa’at – Night of Salvation

Laiela tul-Baraa’at – Night of Salvation


The 15th night of Shabaan is a very blessed night. According to the Hadees Shareef, the name of this Mubarak night is “Nisf Sha'baan” which means 15th night of Shabaan. The reason for this special night to attain its name of Laiela tul Baraa’at, meaning the Night of Salvation, Seeking Freedom from Torment and Calamity, is that in this night the blessing and acceptance of repentance may be accomplished. Laiela tul Baraa’at in Persian, as well as in Urdu, is called Shab-e Baraa’at. It is the special night of seeking forgiveness and repenting to Almighty Allaah, remembering our past sins and sincerely settling the mind that one will never commits sins in the future. All the deeds that are against Shari’ah must be totally avoided so that our Du’a and Astaghfaar, hopefully, will be accepted.
Shab-e-Baraa'at is about to come. On this night, the deeds of all servants are presented in the Exalted Court of Allaah Kareem. For the sake of our Beloved Rasoolul Laah (Peace and Blessings of Allaah Kareem be upon Him), Allaah Kareem forgives the sins of the Muslims except that of a few. Among these are those two Muslims who bear mutual hostility for some worldly reasons. Allaah Kareem says: ‘Leave them as they are, until they mend their relations’.

Friday, March 11, 2022

Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Thursday, May 11, 2017

Laielatul Mubaarakah-Shab e Baraa'at Night Mubaarak-2017

A very blessed #shabeBaraat Mubarak to everyone!
The Excellency of 15th Of Shabaan....
Countless Mercies …. Abundance Of Reward‘s
Laielatul Mubaarakah, Shab e Baraa’at
The night of the 15th of Shabaan or Nisf Shabaa’an is the night of the writing of destiny.
The night is also called Night of Salvation, or Night of Freedom… It is the special night of seeking forgiveness and repenting to God, remembering past sins and sincerely settling the mind that one will never commits sins in the future. All the deeds that are against Shari’ah must be totally avoided so that our Du’a and Istighfaar, hopefully, will be accepted.
The word Sha'baan also means consecutively escalating reaching height of perfection.
The virtue of the night of mid Sha’baan has been established from the Prophet SaIyyidinaa Rasoolul laah
[Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam]
and has come from multiple channels of transmission of authentic Ahadees
Muhammad-ur- Rasoolal- Laah [Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam] said:“ Jibraeel [Alaiehis-Salaam]
came to me on the 15th of this month and said, “O,Prophet of Allaah! Look towards the heavens!” I looked and said, “O Jibraeel! What is this night?”
He said, “This is a very blessed night. Allaah Ta’aala opens 300 doors of mercy on this night and forgives all the Muslims.
Rasoolul- Laah (Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam) said: "Almighty Allaah forgives all Muslims on this night, besides the ….
The person who unjustly takes away the right and property of another Muslim and has not yet rectified himself.
One who deals in usury (Ribaa)
One who wears his trousers below his ankle with pride and arrogance.
One who creates disunity among two Muslims.
One who associates Partner or anything with Him.
One who cuts ties with his relatives.
One who disobeys his parents.
One who is a habitual drunkard.
All these persons are not shown Mercy on this auspicious Night.
Speech Translation-excerpt Allamaah Kaukab Noorani Okarvi

Wednesday, May 10, 2017

SHABAAN UL MU'AZZAM-SHAB E BARAA'AT-Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi-2017


Wednesday, May 25, 2016

THE NIGHT OF DELIVERANCE (Shab-e-Baraa'at)


Um mul Mu’mineen Hazrat Aa‘ishah Siddeeqah
[Radiyal Allaahu Ta’aalaa ‘Anhaa]
has narrated that…
The Prophetصلى الله عليه وسلم  stood up in prayer during part of the night and made his prostration so lengthy that I thought his soul had been taken back. When I saw this I got up and went to move his big toe, whereupon he moved, so I drew back. When he raised his head from prostration and finished praying, he
صلى الله عليه وسلم  said: “O A’ishaa! Did you think that the Prophet had broken his agreement with you?” She replied: “No, by Allaah, O Messenger of Allaah, but I thought that your soul had been taken back because you stayed in prostration for so long.” He said: “Do you know what night this is?” She said: “Allaah and His Prophet know best.” 
He said:
“This is the night of Mid-Sha`baan! Verily Allaah the Glorious and Majestic look at His servants on “the night of mid-Sha`ban, and He forgives those who ask forgiveness, and He bestows mercy on those who ask mercy, and He gives a delay to the people of envy and spite in their state.”....excerpt from Speech Allamah Kaukab Noorani Okarvi

THE NIGHT OF DELIVERANCE (Shab-e-Baraa'at)

One should end discords and mend relations before sunset of 14th Sha’baan. Fulfil the rights of others; else get waiver so at the book of deeds is presented in His court devoid of rights of others. Regarding the rights of Allaah Kareem , mere sincere repentance is sufficient. It is mentioned in a Hadees:
التائب من الذنب كمن لا ذنب له
Whoever repents of his sin, is as if he has not committed the sin at all.


THE NIGHT OF DELIVERANCE (Shab-e-Baraa'at)

The fifteenth night of the month of Sha’baan, commencing with sunset, is a highly auspicious night. It is known as Shab-e-Baraa’at – tha Night of Deliverance from sins.Authentic Traditions reveal that the account of a person’s activities of the last year is closed this evening and simultaneously fresh account is opened for the New Year. In this night Allaah Kareem passes of His Knowledge of every individual’s activities in the year ahead to the angels concerned.

It is revealed to us in Traditions that in this night Allaah [Ta’aalaa] proclaims: Is there any seeker of deliverance from sins? Then I forgive him his sins. Is there any seeker of happiness? Then I make him happy. Is there any seeker of provisions? Then I provide him with provisions. Is there any seeker? Is there any seeker?

The giver is bent upon giving In this night. Where is the taker? If the taker is sleeping, he is the loser.

Therefore,  Almighty Allaah’s Beloved Prophet (Blessing of Allaah Kareem and Peace be on him), the Mercy for the universe, has advised is to keep awake the whole night and occupy ourselves in the recitation of the Holy Qur’aan, voluntary namaaz (Nafl), visiting the graveyard and putting forth supplications before the Almighty Allaah for the fulfillment of our material as well as spiritual desires.

Shab-e-Baraat The night of Deliverance of Salvation


It is set out in Traditions that three hundred gates of Allah’s Mercy are opened this night and all supplicants are granted their prayers except the polytheist, the sorcerer, the astrologer, the miser, the drinker of wine, malicious, the usurer and the adulterer. Therefore let everyone repent sincerely for his past misdeeds and wrong beliefs, make a vow to Allah that he shall never indulge in these and other vices and then stick to his vow in order fo derive the utmost benefit of the Divine Gifts showered in this night.