Showing posts with label Auraad e Mashaa'ikh. Show all posts
Showing posts with label Auraad e Mashaa'ikh. Show all posts

Sunday, July 7, 2024

Moonsighting Dua-Auraad e Mashaa'ikh (Muharram)

Saturday, February 24, 2024

Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Tuesday, February 6, 2024

Du'aa e Shifaa- Auraad e Maashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Friday, July 28, 2023

#DuaAshura-Dua e Aashooraa- Auraad e Mashaa'ikh-Allamah Kaukab Noorani Okarvi-Dua to read on the day of Aashooraa-Auraad e Mashaa'ikh-
Allamah Kaukab Noorani Okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi

Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviDua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviThursday, November 26, 2020

Namaaz e Ghausiyah- Auraad e Mashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Thursday, April 20, 2017

The Protocol (manners) of Presentation at the Shrines of the Holy Saints-AURAAD E MASHAAIKHThe Protocol (manners) of Presentation at the Shrines of the Holy Saints
If the parents are dead, then their graves should be visited on every Friday. If the grave is in a different city then it should be visited whenever you go there. And daily from your station (where you live) for (After this say to the Lord of the Shrine)

“Oh! Master of the Shrine,
You are the beloved of Al-Laah Taa‘laah and Rasoolal-Laah (S al-lal-Laahu ‘Alaiehi Wa Sal-lam). I am requesting in the court of Al-Laah with your mediation please affirm my recommen- dation and grant kindness to me.”
Then say to AL-Laah Kareem

Yaa Ilaahal ‘Aalaameen,
“Please accept the recommendation of this Holy person on my behalf and remove all my problems by his favors Sadaqah (favours) Aameen.”

Note: It is not right for the women to visit the graves without a Mahram (with whom marriage is prohibited) or without Proper pardah (without veil).
On Visitation of the graveyard of common/regular Muslims read this :

As-Saalamu ‘Aliekum Yaa Ah lal Quboor 3 TimesAs-Salaamu ‘Alaiekum Yaa Ahlad-Diyaari Minal Mu’mineena Wal Muslimeen. Wa yar h amul-Laahu Mustaq dimeena Minkum Wal Musta’khi reen. Wa In-naa In Shaa’Al-Laahu Bikum Laah iqoon. Nas’alul-Laahu Lanaa Wa Lakumul ‘Aafiyah. Antum Lanaa Farat un Wa Nah nu Lakum Taba‘un. Al-Laahum-ma Laa Tah rim naa Ajra hum, Wa Laa tud il-Lanaa Ba‘dahum. Al-Laahum-magh fir Lanaa Wali waa lideenaa Wali Mashaa’ikhinaa Wali Asaa tiza tinaa Wali Ah baa binaa Wali ‘Ashaa‘irinaa Wali Qabaa’ilinaa Wali mal-Lahu H aq-qun ‘Alaienaa Wali Jamee’il Mu’mineena Wal Mu’minaati Wal Muslimeena Wal Musli maati,Al Ah yaa’i Minhum Wal Amwaati, In-
naka Mujeebud-Da‘waati In-naka ‘Alaa kul-li Shaie’in Qadeer. Wa S al-lal-Laahu ‘Alaa Habeebihi Saiy-yidinaa Muhammadińw-Wa Aalihi Wa Sal-lam.

Tuesday, April 12, 2016

#Khatmekhwajgan- KHATM E KHAWAAJ GAAN-AURAAD E MASHAAIKH- ALLAMAH KAUKAB NOORANI OKARVI


Monday, September 7, 2015

SACRED PHRASES OF THE HOLY MASTERS- By Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Auraad e Mashaa'ikh

 
 
For more Islamic Information and Clips visit here.
http://www.allamahkaukabnooraniokarvi.com/
http://www.okarvi.com/

https://plus.google.com/+AllamahKaukabNooraniOkarvi/posts

Saturday, April 4, 2015

Wordly Attachment is a veil- Shaiekh Sa'adi Quote -Auraad e Mashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Wordly Attachment is a veil- Shaiekh Sa'adi Quote -Auraad e Mashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi


shaiekh saadi quote auraad e mashaaikh allama kokab noorani okarvi


Hazrat Shaiekh Sa‘adi 
 (Raִhmatul-Laahi ‘Alaieh) 
states :

Connection in a veil and is not beneficial until you break all the joints (worldly attachments) than it will be attachment towards Al-Laah....Kareem-excerpt Auraad e Mashaa'ikh- by Allamah Kaukab Noorani Okarvi