Showing posts with label Dua. Show all posts
Showing posts with label Dua. Show all posts

Monday, June 10, 2024

ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ، ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﻻ‌ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ، ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻌْﻤَﺔَ ، ﻟَﻚَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ، ﻻ‌ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ "-Allamah Kaukab Noorani Okarvi Message - Zill Hajj -

ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ، ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﻻ‌ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ، ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪَ ﻭَﺍﻟﻨَّﻌْﻤَﺔَ ، ﻟَﻚَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻠْﻚَ ، ﻻ‌ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ "-Allamah Kaukab Noorani Okarvi Message - Zill Hajj -


Thursday, May 9, 2024

Moonsighting Dua-Auraad e Mashaa'ikh (zil Qadah)

Saturday, February 24, 2024

Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Tuesday, February 6, 2024

Du'aa e Shifaa- Auraad e Maashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Friday, November 10, 2023

DUA FOR CALAMITY- QUNOOT E NAAZILAH-Auraad e Mashaaikh-Kaukab Noorani Okarvi


DUA TO BE READ AT THE TIME OF CALAMITY
QUNOOT E NAAZILAH

In the event of severe terrestrial or celestial catastrophes or in case of terrorist attack on Muslims by enemies ,or when there is lot of bloodshed or if  any plaque has spread out then for protection and salvation  in the second ra'kat of fard Fajr Salaat before bending for rukoo the Imaam and muqtadee should read Qunoot e Naazilah out loud then followers should only say Aameen in a low voice.
dua-qunoot

2-5-DOES ALL THE DUA’S OF THE PROPHET’S [Alaiehis Salaam] ACCEPTED- کیا نبیوںﷺ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟

 

2-5-DOES ALL THE DUA’S OF THE PROPHET’S [Alaiehis Salaam] ACCEPTED- کیا نبیوںﷺ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟

Tafseer Suraah Muminoon by Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

What is Dua and How you should make DUA? 5-5 Lecture Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


Friday, July 28, 2023

#DuaAshura-Dua e Aashooraa- Auraad e Mashaa'ikh-Allamah Kaukab Noorani Okarvi-Dua to read on the day of Aashooraa-Auraad e Mashaa'ikh-
Allamah Kaukab Noorani Okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi

Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviDua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviTuesday, July 18, 2023

Dua Muharram -ul- Haraam - New Islaamic Year

Thursday, December 10, 2020

Dua Corona-

DUA CORONA VIRUS


Friday, October 30, 2015

#Hadees-Dua is a weapon of a Muslim-Hadees Shareef