Showing posts with label Dua. Show all posts
Showing posts with label Dua. Show all posts

Friday, July 28, 2023

#DuaAshura-Dua e Aashooraa- Auraad e Mashaa'ikh-Allamah Kaukab Noorani Okarvi-Dua to read on the day of Aashooraa-Auraad e Mashaa'ikh-
Allamah Kaukab Noorani Okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi

Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviDua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarvi
Dua e Aashooraa allama kokab noorani okarviTuesday, July 18, 2023

Dua Muharram -ul- Haraam - New Islaamic Year

Moonsighting Dua-Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- 

Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Every month when you see the appearance of the new moon …read the following Dua:
RAB-BEE WA RAB-BUKAL LAAHU
3 Times
Al-Laahu Akbaru Al-Laahu Akbaru Laa Ilaaha Il-Lal-Laahu
Wal –Laahu Akbaru Wa Lil-Laahil Hamd. Al Hamdu Lil Laahil
Lazee Khalaqanee Wa Khalaqaka Wa Saw-wara Nee Wa Saw-waraka Wa
Qad-dara Lakal Manaa Zila Wa Ja’alaka Aayatal-Lil ‘Aalameen.Al-Laahum-Ma
Ahil-Lahu [Ahlil- Hu] Alaienaa Bil Amni Wal Ieemaani Was- Salaamti Wal Islaami
Wat- Taqwaa Wal Magh Firati Wat-Taufeeqi Limaa Tuhib- Bu Wa tardaa Wal Hifzi ‘ Am
Maa Taskhatu.Al Laahum –Maj  Alhu Lanaa Shahra Barkatin  Wa Ajrin Wa Noorin Wa
Roohin Wa Mu’aafaatin.
Al-Laahum-Ma Qaasimal Khaieri Baiena Ibaadika Iqsim Lanaa Feehi Maa Taq Simu Baiena Ibaadi Kas Saaliheen.Al-Laahum-Maj’al Lanaa Haazash –Shahra –Aaw-Walahu Salaahan Wa Ausatahu Najaahan Wa Aakhirahu Falaa Han Bi Rahmatika Yaa Ar Hamar Raahimeen Bi Hur Matin- Nabeey-Yil Um-Meey-Yi Sal-Lal Laahu Alaiehi Wa Alaa Aalihi Wa As Haabihi Wa Baaraka Was Sal-Lama Ajma’een.

Friday, June 2, 2023

Du'aa e Shifaa- Auraad e Maashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Sunday, January 22, 2023

#Rajab- Dua -SALAAT-LAIELATUR-RAGHAA’IB- Auraad e Mashaa'ikh -Allamah Kaukab Noorani OkarviSALAAT-LAIELATUR-RAGHAA’IB


Raghaaib, is the plural of Ragheebah which means infinite blessing. Hazrat Sultaan ul Mashaa’ikh Saiyyidinaa Nizaam-ud-Deen Auliyaa Mahboob-e-Ilaahee [Rahmatul Laah Alaieh]. 

On the first Thursday, of every Rajab to receive Al-Laah

 Taa‘aalaa’s profound (unlimited)taught us this salaat to receive

 Allaah Ta’aalaa’s special and unlimited grace and favor's.

On the first Thursday, of the month of Rajab keep a fast, in the day. Then at the start of the evening that is between Thursday and Friday I.e. after performing Namaaz-e-Maghrib on Thursday read 12 Rak’aat nawaafil salaat, 2 rak’aat at a time as follows.

Friday, March 11, 2022

Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Thursday, December 10, 2020

Dua Corona-

DUA CORONA VIRUS


Thursday, March 19, 2020

DUA FOR CALAMITY- QUNOOT E NAAZILAH-Auraad e Mashaaikh-Kaukab Noorani Okarvi


DUA TO BE READ AT THE TIME OF CALAMITY
QUNOOT E NAAZILAH

In the event of severe terrestrial or celestial catastrophes or in case of terrorist attack on Muslims by enemies ,or when there is lot of bloodshed or if  any plaque has spread out then for protection and salvation  in the second ra'kat of fard Fajr Salaat before bending for rukoo the Imaamm and muqtadee should read Qunoot e Naazilah out loud then followers should only say aameen in a low voice.dua-qunoot

Friday, October 30, 2015

#Hadees-Dua is a weapon of a Muslim-Hadees Shareef