Showing posts with label Islaamic Months. Show all posts
Showing posts with label Islaamic Months. Show all posts

Sunday, March 10, 2024

Ramadaan/Ramzan/ Ramadhan/ Mubaarak -With Best Wishes and Prayers -Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Ramadan

 

Tuesday, February 27, 2024

Shabaan Quote-Hazrat Alee -[Radiyal Laahu Anhu]

Shabaan Quote-Hazrat Alee -

[Radiyal Laahu Anhu]


It is narrated by Hazrat Alee [Radi Allaahu-Anhu] that Our Holy Prophet [Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam] said that do Qaiyaam [Ibadaat] in the night and hold fast the next day because as soon as the sun sets the Blessing of Allaah Kareem starts on this world's sky starts and Allaah Ta'aalaa says:

Is there anyone who seeks ‘Maghfirat’[forgiveness] so that i will give him Maghfirat, any one asking Rizq so that I will give him Rizq is there anyone asking for relieve for problems so i will give him relief from problems and this continues till Fajr.

[Morning Prayer]...

excerpt Speech Allamah Kaukab Noorani Okarvi


Shaban/ Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabaan,Lecture- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

at Jaame Masjid Gulzaar e Habeeb

shabaan lecture allama kokab noorani okarvi

shabaan lecture mosque allama kokab noorani okarvi

Saturday, February 24, 2024

Shab e Barat/ Baraa'at -Shabaan Lecture- First Thing we need to do is Ask for Forgiveness- Shab e Baraa'at Bayaan- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

Shabaan- Lecture- First Thing we need to do is Ask for Forgiveness- Shab e Baraa'at Bayaan- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi
islam


Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Shabaan Speech- Hazrat Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab e Baraa'at

Shabaan Speech- 

 Hazrat Allamaah Kaukab Noorani Okarvi-Shab e Baraa'at

Shaban
Tuesday, February 13, 2024

On 2nd Sha'baan this Qur'aanic verse was revealed. [Soorah e Ahzaab Verse No. 56]

On 2nd Sha'baan this Qur'aanic verse was revealed. 

[Soorah e Ahzaab Verse No. 56]


shabaan qurani verse revealed allama kaukab noorani okarvi

Sunday, February 11, 2024

1st Sha'baan Birthday of Hazrat Saiyyidah Bibi Zainab [Radiyal Laahu 'Anhaa]

1st Sha'baan Birthday of Hazrat Saiyyidah Bibi Zainab

[Radiyal Laahu 'Anhaa]

shabaan hazrat saiyyidah bibi zainab birthday allama kokab noorani okarvi

Shabaan has superiority Hadees-Prophet Muhammad [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam]

Shabaan-Prophet Muhammad

 [Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam]

hadees shabaan prophet muhammad mosque allama kokab noorani okarvi

The Prophet  Muhammad

[Sallal LaahuAlaiehi Wa Sallam]

has said Shabaan has superiority over other months as I have superiority over all the Prophet’s

 [Alaiehis-Salaam.]

The Prophet

[Sallal LaahuAlaiehi Wa Sallam]

 also said, “Between Rajab and Ramadan there is the blessed month of Shabaan.People are not aware of it. The actions of men are presented to Allaah Ta’aala in this month. Therefore I like to fast when my actions are presented to Allaah Ta’aala.”

Hadees Shareef

عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان لأنه ينسخ فيه أرواح الأحياء في الأموات، حتى أن الرجل يتزوج وقد رفع اسمه فيمن يموت، وإن الرجل ليحج وقد رفع اسمه فيمن يموت

Ghaus e A'azam-Quote-Shabaan-[Radiyal Laahu Anhu]

Ghaus e A'azam-Quote-Shabaan-

[Rahmatul Laahi ‘Alaieh]Ghaus-us-Saqaalain Shaah-e-Jeelaanee Ghaus e Azaam
[Rahmatul Laahi ‘Alaieh]
on Sha’baan:
The word Sha’baan [in the Arabic script] is spelt with five letters: Sheen, ‘Aiyn, Baa’, Aalif and Nuun. And Ghaus e Azaam
 [Rahmatul Laahi ‘Alaieh]
 says the sheen stands for Shaaraf [nobility], the ‘Aiyn for ‘Uluww [sublimity], the Baa’ for Birr [piety], Aalif for Ulfaa [harmonious intimacy], and the Nuun for Nuur [radiant light].

Excerpt-Speech Translation- 

Allamaah Kaukab Noorani Okarvi

Wednesday, February 7, 2024

Fasting on 27th Rajab-


Friday, August 4, 2023

Love of the Ahle Baiet-Hadees-Aal--Family of the Prophet- [Peace be upon Him]

#Love #AhleBaiet #Muharram #ImamHusain
Muharram- Muharm, Karbala
#Ahlebayt
Saying of Our Beloved Prophet Muhammad [Peace Be Upon Him] I am leaving among you two things … the Holy Quraan and my "Aal" (progeny), you will never go astray unless you abandon them. Another saying stresses the believers to train their children with three qualities …
Love of the Holy Prophet 
[Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam]..
 love of Ahle Baiet and regular recitation of the Holy Qur-aan.
Excerpt Speech Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


Friday, July 28, 2023

Dua e Ashura/ Aashooraa- Auraad e Mashaaikh -Allamah Kaukab Noorani Okarvi


                     

DUA E ASHURA-AASHOORAA-AURAAD E MASHAAIKH-KAUKAB NOORANI OKARVI

dua e ashura
#Duaeashura

Message of Ashura/Aashooraa_10th Muharram 2013_ Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Message of Aashooraa_10th Muharram 2013_ Allamah Kaukab Noorani OkarviMessage of Aashooraa allama kaukab noorani okarvi

According to the holy Qur’aan, Allaah Kareem will surely test every person who claims to be a Muslim. This test is to reveal who is truthful in their faith and who is untruthful. How does Allaah Kareem test? In the holy Qur’aan HE says:

“And We will surely test you with some fear and hunger, and with paucity of wealth and lives and crops/children” 

Each person is tested according to their capability and ability. Who is right or wrong? Who is real or fake? Who is honest or dishonest? All this is confirmed by a test.Only those who are not confident are frightened of a test or trial. 

Name of 72 Martyed in Karbalaa- Muharram

Tuesday, July 25, 2023

SHAAM E KARBALAA- Hazrat Maulana Muhammad Shafee Okarvi [Rahmatul Laahi Alaieh]

                   
#ShameKarbala #ShafeeOkarvi #Karbala #Muharram #Okarvi
This book is a history of the famous incident of Karbalaa on 10th Muharram, when many from the family of Holy Prophet [Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam], were martyred by the evil forces of Yazeed, including the great Imaam Husaien, may Allaah be pleased with him. It presents the details from authentic Sunni sources and is a excellent narrative of the happenings in Karbalaa.

This can be considered as the best book in Urdu on the history of the sad incident of Karbalaa, and the holy warriors of the Ahle-Baiet, may Allaah be pleased with them all.

Language: Urdu (اردو)
Author: Allamah Muhammad Shafee Okarvi [Rahmatul Laahi Alaieh]

Husaien is from me and I am from Husaien.Saying of the Holy Prophet [Sallal Laahu Alaieh Wa Sallam]

‘Husaien is from me and I am from Husaien.’
Saying of Prophet Muhammad
This means that Rasoolul Laah and Imaam Husaien [Radiyal Laahu Anhu] are extremely close to each other as if they are one. The remembrance of Imaam Husaien is the remembrance of 
 Rasoolul Laah
the friendship of Imaam Husaien is the friendship of Rasoolul Laah] and the enmity of Imaam Husaien [Radiyal Laahu Anhu]  is the animosity of Rasoolul Laah
.
#Muharram