Showing posts with label Auraad e Mashaa'ikh. Show all posts
Showing posts with label Auraad e Mashaa'ikh. Show all posts

Monday, April 30, 2018

Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

          Shabaan -Dua, Du‘aa-e-Nisf Sha‘ Baan-ul-Muazzam-

#shaban #dua #shabebarat
#dua-#shabebarat
Shabe barat dua

shabaan book allama kokab noorani okarvi


DU‘AA-E-NISF SHA‘ BAAN-UL-MUAZZAM

DU'AA
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem

Al-Laahum-ma In-naka ‘Afuw-wun Kareemun

Tuh ib-bul ‘Afwa Faa‘ fu ‘An-naa Yaa Ghafooru Yaa

Kareemu Yaa Raheemu. 3 times

Then read the following 1 time

Ilaahee Joodu ka Dal-lanee ‘Alieka, Wa Ih saa nuka Ausa lanee Ilaieka, Wa Kara mu ka Qar-raba nee Ladaie ka, Ash ku Ilaieka Maalaa Yakh faa ‘Alieka, Wa As’aluka Maalaa Ya‘suru ‘Alieka, Iz ‘ilmu ka Bi

Haalee Kafaa nee, ‘An Su’aalee. Yaa Mufar-ri ja Kurabil Makroo beena Far-rij ‘An-ni Maa Anaa Feehi Laa Ilaaha Il-laa Anta Z ahrul-laa Jeena Wa Jaarul Musta jeereena Wa Maa’ manul Kha’ifeen.

Al-Laahum-ma Yaa Zal Man-ni Wa Laa Yu Man-nu ‘Alaiehi, Yaa Zalja laali Wal Ikraa mi Yaa Zat -t auli Wal In‘aam, Laa Ilaaha Il-la Anta

Z ahrul-Laajeen. Wa Jaarul Musta jeereen, Wa Amaa nul khaa’i feen, Al-Laahum-ma In kun ta Katab tani ‘Indaka Fi Um-mil Kitaabi Shaqiy-yan Au mah ru man Au mat ru dan Au Muqat-taran Alaiey-ya Fir-Rizqi Faa’m hu Al-Laahum-ma Bi fad lika Shaqawati Wa Hirmanee Wa Tardee Waqti taa Ra Rizq. Wa As bit nee ‘Inda ka Fee Um-mil Kitaa bi Sa‘eed am-mar Zau Qam-mu Waf-fa Qal-lil Khai raat. Faa In-na Ka Qulta Wa Qau lukal H aq-q. Fee Kitaa bikal Mun zal. ‘Alaa Lisaani Nabiy-yeekal Mur sal. Yam Hul-Laahu Maa Ya Shaa’u Wa Yus bitu. Wa ‘In dahu Um-mul Kitaab. Ilaahee Bit-ta jal-lil ‘Azam. Fee Laiela tin-nis fi Min Shahri Sha‘a baa Nal Mukar-ram. Al-lati Yuf ra qu Fee haa Kul-lu Am rin Hakee maw-Wa Yubram. An Tak shifa ‘An-na Minal balaa’i Wal Balwaa’i Maa Na‘a laamu Wa Maa Laa Na‘a lam. Wa Anta Bihi A‘a lam. In-naka Antal A‘az-zul Akram. Wa Sal-lal-Laahu Ta‘aalaa ‘Alaa Saiy-yidinaa Wa Maulaanaa Muhammadińw-Wa ‘Alaa Aalihi Wa As haabihi Wa Baarak Wa Sal-lam. Wal Hamdu Lil-laahi Rab-bil ‘Aalameen.


Excerpts from ……. ‘Sacred Phrases Of The Holy Masters’

[Auraad e Mashaikh]

Thursday, April 20, 2017

The Protocol (manners) of Presentation at the Shrines of the Holy Saints-AURAAD E MASHAAIKHThe Protocol (manners) of Presentation at the Shrines of the Holy Saints
If the parents are dead, then their graves should be visited on every Friday. If the grave is in a different city then it should be visited whenever you go there. And daily from your station (where you live) for (After this say to the Lord of the Shrine)

“Oh! Master of the Shrine,
You are the beloved of Al-Laah Taa‘laah and Rasoolal-Laah (S al-lal-Laahu ‘Alaiehi Wa Sal-lam). I am requesting in the court of Al-Laah with your mediation please affirm my recommen- dation and grant kindness to me.”
Then say to AL-Laah Kareem

Yaa Ilaahal ‘Aalaameen,
“Please accept the recommendation of this Holy person on my behalf and remove all my problems by his favors Sadaqah (favours) Aameen.”

Note: It is not right for the women to visit the graves without a Mahram (with whom marriage is prohibited) or without Proper pardah (without veil).
On Visitation of the graveyard of common/regular Muslims read this :

As-Saalamu ‘Aliekum Yaa Ah lal Quboor 3 TimesAs-Salaamu ‘Alaiekum Yaa Ahlad-Diyaari Minal Mu’mineena Wal Muslimeen. Wa yar h amul-Laahu Mustaq dimeena Minkum Wal Musta’khi reen. Wa In-naa In Shaa’Al-Laahu Bikum Laah iqoon. Nas’alul-Laahu Lanaa Wa Lakumul ‘Aafiyah. Antum Lanaa Farat un Wa Nah nu Lakum Taba‘un. Al-Laahum-ma Laa Tah rim naa Ajra hum, Wa Laa tud il-Lanaa Ba‘dahum. Al-Laahum-magh fir Lanaa Wali waa lideenaa Wali Mashaa’ikhinaa Wali Asaa tiza tinaa Wali Ah baa binaa Wali ‘Ashaa‘irinaa Wali Qabaa’ilinaa Wali mal-Lahu H aq-qun ‘Alaienaa Wali Jamee’il Mu’mineena Wal Mu’minaati Wal Muslimeena Wal Musli maati,Al Ah yaa’i Minhum Wal Amwaati, In-
naka Mujeebud-Da‘waati In-naka ‘Alaa kul-li Shaie’in Qadeer. Wa S al-lal-Laahu ‘Alaa Habeebihi Saiy-yidinaa Muhammadińw-Wa Aalihi Wa Sal-lam.

Thursday, April 7, 2016

# Rajab- Dua -SALAAT-LAIELATUR-RAGHAA’IB- Auraad e Mashaa'ikh -Allamah Kaukab Noorani OkarviSALAAT-LAIELATUR-RAGHAA’IBRaghaaib, is the plural of Ragheebah which means infinite blessing. Hazrat Sultaan ul Mashaa’ikh Saiyyidinaa Nizaam-ud-Deen Auliyaa Mahboob-e-Ilaahee (Raִdiyal-Laahu ‘Anhu) On the first Thursday, of every Rajab to receive Al-Laah Taa‘aalaa’s profound (unlimited)taught us this salaat to receive Allaah Ta’aalaa’s special and unlimited grace and favours.

On the first Thursday, of the month of Rajab keep a fast, in the day. Then at the start of the evening that is between Thursday and Friday I.e. after performing Namaaz-e-Maghrib on Thursday read 12 Rak’aat nawaafil salaat, 2 rak’aat at a time as follows.

In each Rak‘at after Soorah Faatihah read Soorah Qadr  3 times

       Soorah Ikhlaas  12 times

After completing the Nafil prayers face the Qiblah and read the following 70 times:Al-Laahum-ma ִS al-li Wa Sal-lam ‘Alaa Saiy-yidinaa Muִh  ammadin

auraad e mashaaikh rajab allama kokab noorani okarvi
# Auraad e Mashaa'ikh
Nabeeyil Um-meey-yi Wa ‘Alaa Aalihi.      

Then perform Sajdah and read the following  70 times:Sub-booִh  un Qud-doosun Rab-banaa Wa Rab-bul Malaa’ikati War-Rooִh  .70 times

Then raise your head from sajdah, sitting on the knees (Qa’dah) read this:Rab-bigh fir War ִh  am Wa Taaja Waz ‘Am-maa Ta‘lam

 Fa In-naka Antal ‘Aleey-yul A‘ֵzam.           70 timesThen perform Sajdah, sitting on your knees [in the position of qa’dah] read the following 70 times.Sub-booִh  un Qud-doosun Rab-banaa Wa Rab-bul Malaa’ikati  War-Rooִh.                                 70  timesThen either in the position of Sajdah or while sitting make du‘aa [Supplication]

Fawaa’idul Fu’aad, Lataa’if e-Ashrafee.

In the month of Rajab read this Istighfaar 100  times  daily.Astagh firul-Laaha Liִz unoobee Kul-lihaa Sir-rihaa Wa Jahrihaa Saghee rihaa Wa Kabee rihaa ֵZ  aahiri haa Wa Baaִt ini haa Qadee mihaa Wa Jadee dihaa Aw-walihaa Wa

Aakhiri haa Wa Atooobu Ilaiehi Al-Laahumagh firlee Bi Raִh  matika.

sakaat dua mosque allama kokab noorani okarvi
# Nizam ud deen Auliyaaquot namaz dua allama kokab noorani okarviprayers nafil namaz allama kokab noorani okarvi


rajab istighfaar dua allama kokab noorani okarvi


Wednesday, August 12, 2015

It is necessary to have a Spiritual Guide to guide you-Auraad e Mashaa'ikh- Allaamah Kaukab Noorani OkarviAuraad E mashaikh

Ebooks by allamah kaukab noorani okarvi
Bismil-Laahir-Rahmaa Nir-Raheem
In-nal-Lazeena Yubaa yi‘oonaka In-namaa Yubaa
yi‘oonal-Laaha yadul-Laahi Fauqa Aie deehim
(Al-Qur‘aan)
“Undoubtedly, they, who have taken an oath on your
hand have taken an oath on Allaah‘s Hand.

Allaah’s Hand is on their hand.” (Chapter: 48 Verse: 10)
Nah madu hu Wa Nusal-lee Wa Nusal-limu
‘Alaa Rasooli hil Kareem Wa ‘Alaa Aalihi Wa
As haabihi Wa Auliyaa’i Um-mati hi Ajma‘een.

Dast-e-Ahmad ‘Aien Dast-e-Zul Jalaal
Aamdah Dar Baie‘at-o-Andar Qitaal
“The holy Prophet’s hand is definitely the hand of Allah,
as revealed in the aayaat (verses) of holy Qur’aan Qitaal
and Baie’at
Peer Raa Buguzeeñ Keh Bay Peereineeñ Safar
Hast Bas Pur Aafat-o-Khauf-o-Khatar.
“It is necessary to have a peer (spiritual guide) to
guide you as without a peer (spiritual guide) life is
nothing but darkness”

https://www.scribd.com/doc/273908458/Sacred-Phrases-of-the-Holy-Masters-by-the-Permission-of-the-Holy-Masters-Auraad-e-Mashaaikh-English
https://www.scribd.com/Maulanaokarviacademy
http://www.allamahkaukabnooraniokarvi.com/

Wednesday, June 17, 2015

#Moonsightingdua-Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

#Moonsightingdua-Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


moon sight dua allama kokab noorani okarvi

moon sight dua allama kokab noorani okarvi

book aurood e mashaa allama kokab noorani okarvi


Every month when you see the appearance of the new moon …read the following Dua:
RAB-BEE WA RAB-BUKAL LAAHU
3 Times
Al-Laahu Akbaru Al-Laahu Akbaru Laa Ilaaha Il-Lal-Laahu
Wal –Laahu Akbaru Wa Lil-Laahil Hamd. Al Hamdu Lil Laahil
Lazee Khalaqanee Wa Khalaqaka Wa Saw-wara Nee Wa Saw-waraka Wa
Qad-dara Lakal Manaa Zila Wa Ja’alaka Aayatal-Lil ‘Aalameen.Al-Laahum-Ma
Ahil-Lahu [Ahlil- Hu] Alaienaa Bil Amni Wal Ieemaani Was- Salaamti Wal Islaami
Wat- Taqwaa Wal Magh Firati Wat-Taufeeqi Limaa Tuhib- Bu Wa tardaa Wal Hifzi ‘ Am
Maa Taskhatu.Al Laahum –Maj  Alhu Lanaa Shahra Barkatin  Wa Ajrin Wa Noorin Wa
Roohin Wa Mu’aafaatin.
Al-Laahum-Ma Qaasimal Khaieri Baiena Ibaadika Iqsim Lanaa Feehi Maa Taq Simu Baiena Ibaadi Kas Saaliheen.Al-Laahum-Maj’al Lanaa Haazash –Shahra –Aaw-Walahu Salaahan Wa Ausatahu Najaahan Wa Aakhirahu Falaa Han Bi Rahmatika Yaa Ar Hamar Raahimeen Bi Hur Matin- Nabeey-Yil Um-Meey-Yi Sal-Lal Laahu Alaiehi Wa Alaa Aalihi Wa As Haabihi Wa Baaraka Was Sal-Lama Ajma’een.

Saturday, April 4, 2015

Wordly Attachment is a veil- Shaiekh Sa'adi Quote -Auraad e Mashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi

Wordly Attachment is a veil- Shaiekh Sa'adi Quote -Auraad e Mashaa'ikh- Allamah Kaukab Noorani Okarvi


shaiekh saadi quote auraad e mashaaikh allama kokab noorani okarvi


Hazrat Shaiekh Sa‘adi 
 (Raִhmatul-Laahi ‘Alaieh) 
states :

Connection in a veil and is not beneficial until you break all the joints (worldly attachments) than it will be attachment towards Al-Laah....Kareem-excerpt Auraad e Mashaa'ikh- by Allamah Kaukab Noorani Okarvi